PROJEKTIN
 
PROJEKTIN
 

Vieraan kielen ja erityisesti maahanmuutajille uuden asuinmaan kielen osaaminen on edellytys integroitumiseen ja työmarkkinoilla menestymiseen. Koska kielenoppiminen on kallista ja aikaa vievää, tarvitaan uusia tavapoja opettaa.

Digitalisaation kehitys viime vuosina on tarjonnut mahdollisuuden opettaa vaikeitakin sisältöjä verkossa. Jotta tämä toimisi myös kieltenopetuksessa, pitää opettajilla olla tähän tarvittavaa osaamista.

Projektin tärkeimmät tavoitteet ovat:

1. Kehittää digitaalisessa kieltenopetuksessa tarvittavia taitoja
2. Rohkaista kieltenopettajia käyttämään digitaalisia opetus- ja arviointityökaluja
3. Kehittää eurooppalainen tietopankki digiosaamiseen tarvittavasta ammattiosaamisesta ja vuorovaikutustaidoista
4. Varmistaa kieltenopettajien työllistyminen ja ammatillinen kehittyminen digitalisoituneessa maailmassa
5. Tehdä näkyväksi kieltenopettajien ja kielikoulutuksen järjestäjien osaaminen.

Hankkeen tuloksilla edistetään digitaalisen kieliopetuksen osaamista ja digitaalisten työkalujen käyttöä. Kielikouluille tarjotaan tietoa digiteknologian hyödyistä opiskelijoille. Projektissa rakennetaan digitaalisen opetuksen tietopankkia kieltenopettajille. Lisäksi pyritään varmistamaan ajasta ja kustannuksista riippumaton kieltenopiskelu.

Taustaa

Kieli nähdään porttina maailmaan, välineenä parempaan keskinäiseen ymmärrykseen. Yhteinen kieli auttaa vuorovaikutuksessa ja yhteisten arvojen ja näkemysten muodostamisessa. Asuinmaan kielen osaaminen on perusta työmarkkinoilla selviytymiselle.

Euroopalla on omat haasteensa – maantieteellisesti pienellä alueella käytetään monia eri kieliä, mikä voi vaikeuttaa yhteistyötä ja yhteistä kehitystä sekä rajoittaa osaamisen ja työvoiman liikkuvuutta. Näiden haasteiden lisäksi Euroopassa on ja tänne tulee suuri määrä turvapaikanhakijoita, jotka – heti kun turvapaikka- tai toissijaisen suojelun asema on lopullinen – on integroitava työmarkkinoille mahdollisimman pian, jotta heistä tulisi vastaanottavan maan täysivaltaisia ja arvokkaita jäseniä. Tämän suuntaiset toimet ovat välttämättömiä, jotta jäsenmaiden taloutta ei ylikuormiteta, ja jotta vahvistetaan käsitystä siirtolaisväestöstä yhteiskunnan arvokkaina jäseninä ja ylläpidetään yhteiskuntarauhaa.

Koska kieltenopiskelu vaatii aikaa ja paljon resursseja, tarvitaan uusia tapoja kieltenopetukseen. Viime vuosien digitalisaatio on luonut mahdollisuuksia opettaa monimutkaistakin sisältöä etänä. Jotta digitaalisia työvälineitä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti kieltenopetuksessa, alan opettajat tarvitsevat uudenlaisia taitoja. Fit4DigiLinE-hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kieltenopettajilla on vaadittavaa ammattiosaamista.

Projektin tuotokset ovat:

Intellectual Output 1: MONIKANSALLINEN RAPORTTI

Intellectual Output 2: VERKKOKURSSI

Intellectual Output 3: VERKKOPOHJAINEN ARVIOINTITYÖKALU

Intellectual Output 4: KÄYTTÖOPAS

Intellectual Output 5: MOOC-KURSSI

Erityisesti korona-ajalla sekä ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen näkökulmasta verkossa tapahtuva tiedon siirto on tärkeää. Kurssiin sisältyy kuusi opintokokonaisuutta digitaalisista taidoista, vuorovaikutustaidosta sekä ammattiosaamisesta.

xx

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which solely reflect the views of the authors.
The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.